null

Najem lokali użytkowych (Konkurs 11/2022 r.)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Z A W I A D O M I E N I E
(KONKURS NR 11/2022)
Na podstawie uchwały Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.)
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych.

Warszawa, dnia 15 lipca 2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

(KONKURS NR 11/2022)

Na podstawie uchwały Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.)
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz
zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych.

Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, przy ul. J. Bema 70, kancelaria (parter).

Termin składania ofert upływa w dniu 3.08.2022 r. (środa) o godzinie 1120.

 1. Lista lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w konkursie ofert stanowi załącznik nr 1
  do niniejszego zawiadomienia.
 2. Regulamin konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
 1. wniesienie stosownego wadium na konto Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy o numerze 56 1030 1508 0000 0005 5088 2043, prowadzone przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 2. złożenie oferty według wzoru określonego w Regulaminie konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie.
 1. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych ofert.
 2. Oferty złożone po terminie, poza obowiązującym trybem oraz sporządzone niezgodnie z wymogami określonymi w ww. Regulaminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Po wygraniu konkursu, oferent zobowiązany jest do podpisania umowy najmu wraz z załącznikami,
  w tym złożenia oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 4 i ust. 5 kpc., w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy najmu. Opłaty z tego tytułu obciążają
  po 50% Najemcę i Wynajmującego.
 4. Oferent zobowiązany jest do wpłacenia kaucji przelewem na rachunek bankowy w wysokości trzymiesięcznego czynszu łącznie ze świadczeniami i podatkiem VAT,  w terminie 10 dni roboczych
  od daty podpisania umowy najmu, lub w formie poręczenia innego podmiotu.
 5. Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego
  do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części, bez podania przyczyny, ale nie później niż 2 dni przed ostatecznym terminem składania ofert.
 6. Posiedzenie komisji konkursowej, na które zapraszam zainteresowanych oferentów, odbędzie się
  w dniu 3.08.2022 r. (środa) o godz. 1130 w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. J. Bema 70 w Warszawie, parter, sala konferencyjna.

UWAGA! Wyklucza się prowadzenie w lokalach użytkowych, umieszczonych na liście konkursowej, punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży artykułów kolekcjonerskich tzw. Dopalaczy oraz  działalności związanej z działaniami noszącymi znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentem zamieszczonym na stronie
https://biznes.um.warszawa.pl/-/krotko-o-lokalach-uzytkowych i w przypadku podpisania umowy przyjęcia do stosowania zasad równego traktowania określonych w „Inspiratorze równościowym”.

Lista lokali przeznaczonych do wynajęcia, wzór oferty oraz zasady konkursu dostępne
są na stronach internetowych:
www.wola.waw.pl, www.zgnwola.waw.pl.

Pakiety informacyjne o konkursie udostępnia oraz dodatkowych informacji udziela
Dział Lokali Użytkowych ZGN Wola ul. J. Bema 70, od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530, pod
nr tel. 22 495-84-35, 22 495-81-04, 22 495-81-51, 22 495-81-36, 22 495-81-83, 22 495-83-39,
22 495-82-11, 22 495-81-76.

w/z Zastępca Burmistrza

                                                                       Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

                                                                                   (-) Wojciech Lesiuk

Załączniki: