null

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania CP - rozbiórka, budowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania kompleksu dawnej siedziby Teatru Dramatycznego - ul. Kasprzaka 22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 22 listopada 2021 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.12.2021.AFR

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)  

zawiadamiam,

że 22 listopada 2021 r. zostało wydane postanowienie Nr 53/2021/wz zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z 8 września 2021 r., uzupełniony i skorygowany 28 września 2021 r. przez Miasto Stołeczne Warszawę - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta,
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na rozbiórce, budowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania kompleksu dawnej siedziby Teatru Dramatycznego / banku na potrzeby Teatru Żydowskiego na działkach ewid. nr 14 i 13/1 z obrębu
6-04-05 przy ul. M. Kasprzaka 22 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny
z osobą prowadzącą postępowanie.

Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Agnieszka Fryc, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.

Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola,
al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 22 listopada 2021 r. na okres 14 dni.

z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Wola

/-/

Aleksander Krzyżanowski