null

Obwieszczenie o wydaniu dec. nr 12/U/2021/cp - ul. Karolkowa, Młynarska, Leszno, Solidarności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 8 listopada 2021 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.13.2021.KJE

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zw. d. „kpa”, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zawiadamia, że na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy z 14 września 2021 r. złożonego za pośrednictwem Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa, 8 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr 12/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci kanalizacyjnej DN 200 i wodociągowej DN 63 na dz. ewid. nr 52, 53/2 i części dz. ewid. nr 53/11 w obrębie 6-03-16 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Młynarska, Leszno, Karolkowa, al. „Solidarności”).

Pouczenie

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90.
W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie administracyjne.

Postępowanie administracyjne prowadziła podinspektor Klaudia Jenicz, e-mail: kjenicz@um.warszawa.pl, telefon: 224435783, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 8 listopada na okres 14 dni.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

(…)

Aleksander Krzyżanowski

Naczelnik

Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Wola