null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowie sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci kanalizacyjnej DN 200 i wodociągowej DN 63 - al. „Solidarności”, Młynarska, Leszno, Karolkowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 11 października 2021 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.13.2021.KJE

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek złożony 14 września 2021 r. i uzupełniony 8 października 2021 r. przez Miasto Stołeczne Warszawę za pośrednictwem Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci kanalizacyjnej DN 200 i wodociągowej DN 63 na dz. ewid. nr 52, 53/2 i części dz. ewid. nr 53/11 w obrębie 6-03-16 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: al. „Solidarności”, Młynarska, Leszno, Karolkowa).

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz, do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszać wnioski i zastrzeżenia, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Osoba do kontaktu podinspektor Klaudia Jenicz, telefon: 22 443 57 83, e-mail: kjenicz@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.

Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 12 października 2021 r. na okres 14 dni.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Aleksander Krzyżanowski

Naczelnik

Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Wola