null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni szpitalnej z przeznaczeniem na aptekę szpitalną i pomieszczenia cateringu - Wolska 37

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 12 stycznia 2022 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.18.2021.MSY

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)  

zawiadamiam,

że na wniosek z 16 grudnia 2021 r., uzupełniony 5 stycznia 2022 r. przez Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń Kuchni szpitalnej z przeznaczeniem na Aptekę szpitalną i pomieszczenia cateringu na dz. ewid. nr 5 z obrębu 6-04-02 przy ul. Wolskiej 37 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny
z osobą prowadzącą postępowanie.

Postępowanie administracyjne prowadzi podinspektor Magdalena Szyc, mszyc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 73, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.

Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola,
al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 12 stycznia 2022 r. na okres 14 dni.

z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Wola

/-/

Aleksander Krzyżanowski