null

"Zaprojektuj SIEBIE! 2"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski prowadzi rekrutację uczestników do Projektu pn. „Zaprojektuj SIEBIE! 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  Informacje o Projekcie
 1. Projekt „Zaprojektuj SIEBIE! 2" ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i wzrost umiejętności społecznych 150 os. (83 kobiet i 67 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. mazowieckie – z terenu m.st. Warszawa, w okresie od 01.11.2020 do 31.10.2022.
 2. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 3. Liderem w Projekcie jest Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski
 4. Biuro Projektu znajduje się w Warszawie przy ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34.
 5. Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, spełniające następujące przesłanki:
  • zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym;
  • mające ukończony 18 rok życia;
  • mieszkające na terenie m. st. Warszawy; - nie korzystające, w okresie przed przystąpieniem do projektu oraz w jego trakcie, ze wsparcia w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19;
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);
  • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek, określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).
  Preferowane osoby do objęcia wsparciem w szczególności, to:
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
  • osoby z niepełnosprawnością;
  • kobiety;
  • osoby, których dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 674,00 zł;
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • osoby zamieszkujące dzielnice: Targówek, Praga Północ oraz Bielany;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby posiadające wykształcenie na poziomie gimnazjalnym;
  • osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku;
  • osoby posiadające co najmniej 3 dzieci.
 6. W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w:
  1. Diagnozie uczestnika projektu (udział obowiązkowy):
   • Indywidualne konsultacje z psychologiem – 2 godz./os.
   • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym – 2 godz./os.
  2. Szkoleniach zawodowych wraz z egzaminem: - kurs grafiki komputerowej w Social Media,
   • kurs analizy danych,
   • kurs specjalisty ds. rachunkowości,
   • kurs specjalisty ds. kadr i płac,
   • kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz magazynier z obsługą skanera.
  3. Warsztatach: Trening kompetencji społecznych i interpersonalnych – 3 dni x 6 godzin.
  4. Stażu zawodowym (3 m-ce), którego uczestnicy otrzymają:
   • Badanie lekarza medycyny pracy,
   • Stypendium stażowe w wysokości 1057,60 zł netto/m-c,
   • Zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy 98,00 zł/m-c,
   • W trakcie trwania stażu zawodowego Lider projektu opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  5. Indywidualnych spotkaniach ze specjalistami:
   • Indywidualny coaching zawodowy – śr. 3 godz./os.,
   • Indywidualne pośrednictwo pracy – śr. 3 godz./os.,
   • Indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychospołeczne – śr. 4 godz./os.,
   • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne – razem śr. 4 godz./os: o psychoterapeuta o dietetyk o prawnik o specjalista ds. edukacji finansowej

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie NNW na cały rok
 • catering i zwrot kosztów dojazdu*
 • stypendium szkoleniowe (6,90 zł za godz./os.) i materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidulne
* Zwrot kosztów dojazdu dotyczy warsztatów, szkoleń oraz spotkań indywidualnych w formie stacjonarnej, catering dotyczy warsztatów oraz szkoleń stacjonarnych

Forma:

Warsztaty, szkolenia i spotkania indywidualne w formie stacjonarnej lub "online"

Kontakt

Biuro projektu (czynne od pn.-pt. w godz. 9.00-16.00) ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34 01-824 Warszawa Tel. 530 917 012 E-mail: biuroprojektu@mgsd.pl www.eu.mgsd.pl www.eu.mgsd.pl

Załączniki: