null

[Powiększona SPPN] Gdzie i jak wyrobić abonament? 

Drukuj otwiera się w nowej karcie
7 września rozszerzeniu ulegnie Strefa Płatnego Parkowania na Woli. Przygotowaliśmy poradnik, jakimi dokumentami trzeba dysponować, by wyrobić abonament mieszkańca i gdzie się z nimi udać. 
  Strefa ma za zadanie zapewnić możliwość parkowania mieszkańcom, jak najbliżej ich domów i ograniczyć długotrwałe postoje pojazdów spoza obszaru  Obszary dołączone od 7 września do Strefy Płatnego Parkowanie Niestrzeżonego znajdujące się na Woli to: 
 • ulica Kopińska od ulicy Grójeckiej – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 
 • Aleja Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 
 • ulica Marcina Kasprzaka – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 
 • ulica Juliana Konstantego Ordona – wraz z tą ulicą graniczną; 
 • ulica Wolska – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 
 • Aleja Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 
 • podstawa nasypu linii kolejowej nr 509 (od strony wnętrza strefy); 
 • podstawa nasypu linii kolejowej nr 20 (od strony wnętrza strefy);  
Kto może otrzymać abonament mieszkańca? Abonament mieszkańca uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 
 • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), 
 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.  
Jakie dokumenty należy przygotować, zanim udamy się do punktu POP ZTM, by wyrobić abonament mieszkańca? 
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; 
 • zameldowanie, meldunek potwierdzany jest w POP ZTM;
 • dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament; 
 • odpłatną umowę cywilnoprawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi podpisami) – w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu. Umowa musi dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament i być zawarta przez osobę występującą o wydanie abonamentu; 
 • inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku. 
Na podstawie tych dokumentów pracownik POP ZTM wypełnia wniosek w systemie obsługi SPPN, drukuje go i przedkłada do podpisu osoby ubiegającej się o abonament.   Gdzie można wyrobić abonament mieszańca? Dokument można wyrobić we wszystkich POP ZTM. Punkty znajdujące się na Woli to:  
 • Metro Rondo ONZ pon-pt 11:00-20:00 
 • Metro Księcia Janusza pon-pt 11:00-19:00 
 • ul. Żelazna 61 pon-pt 08:00-17:00 
  Lista wszystkich punktów oraz dodatkowe informacje dostępne na: https://zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/abonament-mieszkanca/  infografika objaśniająca jak uzyskać abonament mieszkańca krok po kroku