Wola Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • PAŹ
  12

  Obwieszczenie - budowa sieci

  Wszczęcie postępowania administracyjnego - budowa sieci elektroenergetycznej nN oraz sieci kanalizacyjnej DN 200 i wodociągowej DN 63 - al. „Solidarności”, Młynarska, Leszno, Karolkowa

 • PAŹ
  07

  Obwieszczenie - siedziba Teatru Dramatycznego przy ul. Kasprzaka 22

  Wszczęcie postępowania administracyjnego - rozbiórka, budowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania kompleksu dawnej siedziby Teatru Dramatycznego - ul. Kasprzaka 22

 • PAŹ
  07

  Komunikat Burmistrza z dnia 7 października 2021 r. o wyborze oferty dot. miejsca nr 45 przy ul. Piaskowej 9

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 7 października 2021 r. o wyborze oferty drugiej w kolejności dotyczącej miejsca nr 45 przy ul. Piaskowej 9.

 • PAŹ
  07

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa boiska wielofunkcyjnego, ul. Bema 76

  Warszawa, 7 października 2021 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.14.2021.JBR OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960nbspr. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony 14 września 2021 r., uzupełniony 29 września 2021 r., przez Miasto Stołeczne Warszawę za pośrednictwem Wydziału Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy Wola, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne wnbspsprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z budynkiem sanitarno-szatniowym na dz. ewid. nr 12/7 z obrębu 6-04-01 dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. J. Bema 76). Pouczenie Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktaminbspsprawy w UrzędzienbspDzielnicy Wolanbsporaz, do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszać wnioski i zastrzeżenia, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zanbsppośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al.nbsp„Solidarności” 90, wejście A, poziom 0. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 7 października 2021 r. na okres 14 dni. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Joanna Brzozowa, e-mail: jbrzozowa@um.warszawa.pl, telefon 22nbsp443 57 72, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. z up. ZARZĄDU DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY (…) Aleksander Krzyżanowski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola