Wola Dzielnica m.st. Warszawy

 • Warsztaty sceniczno-wokalne. Wolska Scena Muzyczna

  Chcesz i lubisz śpiewać wartościowe piosenki artystyczne i masz 16-30 lat? Zgłoś się, aby doskonalić swój warsztat jako solista i członek zespołu. grupowe warsztaty wokalne (3 godz. w tygodniu - środy 16:30-19:30) praca z mikrofonem i na scenie pomoc w doborze repertuaru udział w koncertach wspólne muzykowanie z zawodowymi muzykami i wykonawcami budowanie wizerunku scenicznego spotkania od maja do listopada 2022 (z przerwą wakacyjną) opieka pedagogów oraz doświadczonych wokalistów...

 • Pokazy fontann w Parku Szymańskiego

  Pokaz muzyczny przy fontannach w Parku im. E. Szymańskiego odbywa się do końca września 2022 roku – od piątku do niedzieli o godz. 20:30. W repertuarze widowiska – gry wody i dźwięku – znajdują się utwory muzyki klasycznej. Fontanny w Parku im. E. Szymańskiego działają: do 30 września – w godz. 9.00-21.00 od 1 października do 31 października – w godz. 11.00-17.00

 • Blok Urbanistyczny – Wizje przyszłości

  Inspiracją dla spotkania będzie książka Joanny Erbel „Wychylone w przyszłość”. Rozmowę z autorką poprowadzi Xawery Stańczyk. Blok urbanistyczny to cykl dyskusji o istniejącej, a niekoniecznie namacalnej architektury miasta, jego struktury powstającej w działaniu i projektowanej na nowo. To rozmowa o mieście wielowymiarowym, przestrzeni zmian – w której nieustannie rozgrywanych jest szereg interesów, a ich reperkusje pociągają za sobą kolejne działania, rozbudzają pragnienia lub...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • WRZ
  22

  Obwieszczeniu o wydaniu post. nr 48/U/2022/cp - zawieszenie postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej oraz sieci wodociągowej - ul. Towarowa i Miedziana

  Warszawa, 22 września 2022 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.7.2022.AFR OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że 22 września 2022 r. zostało wydane postanowienie Nr 48/U/2022/cp zawieszające na wniosek strony postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z 19 lipca 2022 r., uzupełniony 8 i 11 sierpnia 2022 r. przez Projekt Echo - 138 Sp. z o.o. Sp.k., al. Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciepłowniczej oraz sieci wodociągowej na potrzeby zasilenia projektowanej zabudowy kompleksu biurowo-usługowo mieszkaniowego ,,T22” zlokalizowanego na terenie dz. ew. nr 95 z obrębu 6-01-07 przy ul. Towarowej, na części dz. ewid. nr 10/1, 10/2, 11/5, 95, 32/1, 32/2 z obrębu 6-01-07 w rejonie ul. Towarowej i Miedzianej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Pouczenie Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Agnieszka Fryc, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 22 września 2022 r. na okres 14 dni. z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY (...) Aleksander Krzyżanowski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • WRZ
  22

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 22 września 2022 r. o zamknięciu konkursu ofert Nr 15/2022 na najem lokali użytkowych.

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 22 września 2022 r. o zamknięciu konkursu ofert Nr 15/2022 na najem lokali użytkowych.

 • WRZ
  19

  Zawiadomienie dot. prośby o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji CP - ul. Złota 60

  Warszawa, 19 września 2022 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.6.2022.AFR OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zw. d. „kpa” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że 12 września 2022 r. wpłynął wniosek Miasta Stołecznego Warszawy, reprezentowanego przez ..., o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie lokalu usługowego (apteka w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego) ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej na działkach ewid. nr 71 i 72 z obrębu 6-01-08 przy ul. Złotej 60 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy, prowadzonego na wniosek złożony 15 lipca 2022 r., skorygowany 27 lipca 2022 r. W związku z tym, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zająć stanowisko w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania. Niezajęcie przez strony stanowiska w ww. terminie będzie uznane jako brak sprzeciwu do zawieszenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Pouczenie Zgodnie z art. 98 § 1 kpa „Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na żądanie której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.” Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Agnieszka Fryc, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy /-/ Aleksander Krzyżanowski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 19 września 2022 r. na okres 14 dni.

 • WRZ
  19

  Zawiadomienie Burmistrza Dzielnicy z dnia 19 września 2022 r. o profilowanym konkursie ofert Nr 17/2022 na najem lokalu użytkowego.

  Zawiadomienie Burmistrza Dzielnicy z dnia 19 września 2022 r. o profilowanym konkursie ofert Nr 17/2022 na najem lokalu użytkowego.