Wola Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • LUT
  03

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 2 lutego 2023 r. o zamknięciu konkursu ofert Nr 2/2023 na najem lokali użytkowych.

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 2 lutego 2023 r. o zamknięciu konkursu ofert Nr 2/2023 na najem lokali użytkowych.

 • LUT
  02

  Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w dec. nr 1/U/2023/cp - ul. Studzienna 7

  Warszawa, 2 lutego 2023 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.11.2022.HWA OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że 2 lutego 2023 r. zostało wydane postanowienie Nr 2/U/2023/wz prostujące z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy nr 1/U/2023/cp z 26 stycznia 2023 r., znak: UD-XVII-WAiB-U.6733.11.2022.HWA ustającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej wolnostojącej stacji transformatorowej na dz. ewid. nr 10 z obrębu 6-05-01 przy ul. Studziennej 7 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy na potrzeby obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym (obecnie obiekt w trakcie realizacji) na dz. ewid. nr 10, 11/1, 11/2 z obrębu 6-05-01. Pouczenie Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie. Osoba do kontaktu - główny specjalista Hanna Walewska, email: Hwalewska@um.warszawa.pl, telefon 22-43-57-88, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Ewentualne zażalenia od postanowienia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola składając je bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, wejście A), wysyłając je pocztą lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 2 lutego 2023 r. na okres 14 dni. z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola /-/ Aleksander Krzyżanowski

 • STY
  30

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola

 • STY
  30

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego