Wola Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • KWI
  22

  Obwieszczenie o wydaniu dec. nr 1/WOL/CP/2024 - ul. Jana Kazimierza

  Warszawa, 22 kwietnia 2024 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.5.2024.KJE OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572.), zw. dalej „kpa” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa z 20 lutego 2024 r., uzupełniony 4 marca 2024 r., została wydana decyzja nr 1/WOL/CP/2024 z 22 kwietnia 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDN 400/500 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN 600 na odcinku od odgałęzienia 2xDN 400 w komorze ciepłowniczej TF14 do sieci preizolowanej 2xDN 600 na dz. ewid. nr 9/1, 16 i 21/1 z obrębu 6-05-04 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji odpowiednio: ul. Jana Kazimierza, ul. Jana Kazimierza 3, ul. J. K. Ordona). Pouczenie W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie administracyjne. Postępowanie administracyjne prowadziła: inspektor Klaudia Jenicz, telefon: 22 44 35 783, e-mail: kjenicz@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 22 kwietnia 2024 r. na okres 14 dni. z up. Prezydenta m.st. Warszawy /-/ Joanna Brzozowa Kierownik Referatu Urbanistyki i Opiniowania w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • KWI
  19

  Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - uzgodnienie projektu dec. CP - budowa szkoły podstawowej - ul. S. Worcella 1

  Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - uzgodnienie projektu dec. CP - budowa szkoły podstawowej - ul. S. Worcella 1 Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem m.st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 22 443 57 77 lub 19115 lub e-mail na adres wola.wab@um.warszawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.

 • KWI
  18

  Obwieszczenie o wydaniu postan. nr 32/WOL/PU/2024 - zawieszenie postępowania o wz - zmiana sposobu użytkowania ul. Nowolipki 28B

  Warszawa, 18 kwietnia 2024 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6730.2.2024.MSY OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zw. d. „kpa” oraz art. 53 ust. 1 pkt 1c, w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), zawiadamiam, że 18 kwietnia 2024 r. zostało wydane postanowienie Nr 32/WOL/PU/2024 zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek złożony 5 lutego 2024 r., uzupełniony 7 marca 2024 r. przez Blizer Urbaniak sp.k., ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku biurowo-magazynowego w zakresie parteru i antresoli parteru na funkcję sportu i rekreacji (fitness club, sala ćwiczeń) z częścią biurowo-socjalną oraz I i II piętra na zamieszkanie zbiorowe (funkcje hotelowe) na działce ewid. nr 89/1 i 89/2 w obrębie 6-02-04 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Nowolipki 28B). Pouczenie Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz, do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszać wnioski i zastrzeżenia, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, składając je bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, wejście A, poziom 0, wysyłając je pocztą lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Osoba do kontaktu: Magdalena Szyc podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, mszyc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 73, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 18 kwietnia 2024 r. na okres 14 dni. z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy /-/ Joanna Brzozowa Kierownik Referatu Urbanistyki i Opiniowania w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • KWI
  12

  Postanowienie Marszałka Województwa Maz. - uzgodnienie dec. LICP - ul. Jana Kazimierza / J.K. Ordona

  Postanowienie Marszałka Województwa Maz. - uzgodnienie dec. LICP - ul. Jana Kazimierza / J.K. Ordona Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem m.st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 22 443 57 77 lub 19115 lub e-mail na adres wola.wab@um.warszawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.