Wola Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • LUT
  06

  Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania o cp - budowa rogi gminnej ul. Bodzanty

  Warszawa, 6 lutego 2023 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.12.2022.MSY OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że 6 lutego 2023 r. zostało wydane postanowienie Nr 3/U/2023/cp zawieszające na wniosek strony postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z 2 grudnia 2022 r., ostatecznie uzupełniony i skorygowany 13 stycznia 2023 r. przez HI Projekt XXXII sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej ul. Bodzanty wraz z odwodnieniem i oświetleniem na dz. ewid. nr 5/7, 6/6, 7/8, 8/6 z obrębu 6-05-02 przy ul. Bodzanty w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Pouczenie Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie. Postępowanie administracyjne prowadzi podinspektor Magdalena Szyc, mszyc@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 57 73, adres do korespondencji: al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 6 lutego 2023 r. na okres 14 dni. z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY (...) Aleksander Krzyżanowski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • LUT
  03

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 2 lutego 2023 r. o zamknięciu konkursu ofert Nr 2/2023 na najem lokali użytkowych.

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 2 lutego 2023 r. o zamknięciu konkursu ofert Nr 2/2023 na najem lokali użytkowych.

 • LUT
  02

  Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w dec. nr 1/U/2023/cp - ul. Studzienna 7

  Warszawa, 2 lutego 2023 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.11.2022.HWA OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że 2 lutego 2023 r. zostało wydane postanowienie Nr 2/U/2023/wz prostujące z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy nr 1/U/2023/cp z 26 stycznia 2023 r., znak: UD-XVII-WAiB-U.6733.11.2022.HWA ustającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej wolnostojącej stacji transformatorowej na dz. ewid. nr 10 z obrębu 6-05-01 przy ul. Studziennej 7 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy na potrzeby obsługi budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym (obecnie obiekt w trakcie realizacji) na dz. ewid. nr 10, 11/1, 11/2 z obrębu 6-05-01. Pouczenie Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie. Osoba do kontaktu - główny specjalista Hanna Walewska, email: Hwalewska@um.warszawa.pl, telefon 22-43-57-88, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Ewentualne zażalenia od postanowienia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola składając je bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa, wejście A), wysyłając je pocztą lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 2 lutego 2023 r. na okres 14 dni. z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola /-/ Aleksander Krzyżanowski

 • STY
  30

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola