Wola Dzielnica m.st. Warszawy

 • Wspólnota muzycznych intonacji

  Szymanowski / Barwinski / Stecenko / Silwestrow / Skoryk. Zestawienie twórczości jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów z dziełami elity twórców ukraińskich. Artyści zaprezentują wyjątkowy koncert-spektakl łączący: pieśń, muzykę instrumentalną oraz taniec współczesny. Interpretacji arcydzieł pierwszej połowy XX wieku podejmie się czwórka wybitnych artystów. Z sukcesami występują na estradach świata: Ewa Leszczyńska – sopran, Kamila Olesińska – taniec współczesny, Hubert...

 • Warsztaty sceniczno-wokalne. Wolska Scena Muzyczna

  Chcesz i lubisz śpiewać wartościowe piosenki artystyczne i masz 16-30 lat? Zgłoś się, aby doskonalić swój warsztat jako solista i członek zespołu. grupowe warsztaty wokalne (3 godz. w tygodniu - środy 16:30-19:30) praca z mikrofonem i na scenie pomoc w doborze repertuaru udział w koncertach wspólne muzykowanie z zawodowymi muzykami i wykonawcami budowanie wizerunku scenicznego spotkania od maja do listopada 2022 (z przerwą wakacyjną) opieka pedagogów oraz doświadczonych wokalistów...

 • Pokazy fontann w Parku Szymańskiego

  Pokaz muzyczny przy fontannach w Parku im. E. Szymańskiego odbywa się do końca września 2022 roku – od piątku do niedzieli o godz. 20:30. W repertuarze widowiska – gry wody i dźwięku – znajdują się utwory muzyki klasycznej. Fontanny w Parku im. E. Szymańskiego działają: do 30 września – w godz. 9.00-21.00 od 1 października do 31 października – w godz. 11.00-17.00

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • WRZ
  29

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 29 września 2022 r. o zamknięciu profilowanego konkursu ofert Nr 17/2022 na najem lokali użytkowych.

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy z dnia 29 września 2022 r. o zamknięciu profilowanego konkursu ofert Nr 17/2022 na najem lokali użytkowych.

 • WRZ
  28

  Obwieszczenie o wydaniu dec. nr 12/U/2022/cp - ul. Złota 60

  Warszawa, 28 września 2022 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.6.2022.AFR OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek z 15 lipca 2022 r., skorygowany 27 lipca 2022 r. i uzupełniony 26 września 2022 r. przez Miasto Stołeczne Warszawę, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, została wydana decyzja nr 12/U/2022/cp z 28 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie lokalu usługowego (apteka w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego) ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej na działkach ewid. nr 71 i 72 z obrębu 6-01-08 przy ul. Złotej 60 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Pouczenie W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie administracyjne. Postępowanie administracyjne prowadziła główny specjalista Agnieszka Fryc, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 28 września 2022 r. na okres 14 dni. z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy /-/ Aleksander Krzyżanowski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • WRZ
  27

  Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o zawieszenie postępowania dot. zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego - ul. Złota 60

  Warszawa, 27 września 2022 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.6.2022.AFR OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zw. d. „kpa” oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że 27 września 2022 r. wpłynął wniosek Miasta Stołecznego Warszawy, reprezentowanego przez ................................................., wycofujący wniosek z 12 września 2022 r. o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie lokalu usługowego (apteka w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego) ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej na działkach ewid. nr 71 i 72 z obrębu 6-01-08 przy ul. Złotej 60 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy, prowadzonego na wniosek złożony 15 lipca 2022 r., skorygowany 27 lipca 2022 r, uzupełniony 26 września 2022 r. Pouczenie Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Agnieszka Fryc, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 27 września 2022 r. na okres 14 dni. z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy /-/ Joanna Brzozowa p.o. Kierownika Referatu Urbanistyki i Opiniowania w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola

 • WRZ
  22

  Obwieszczeniu o wydaniu post. nr 48/U/2022/cp - zawieszenie postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej oraz sieci wodociągowej - ul. Towarowa i Miedziana

  Warszawa, 22 września 2022 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.7.2022.AFR OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że 22 września 2022 r. zostało wydane postanowienie Nr 48/U/2022/cp zawieszające na wniosek strony postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z 19 lipca 2022 r., uzupełniony 8 i 11 sierpnia 2022 r. przez Projekt Echo - 138 Sp. z o.o. Sp.k., al. Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciepłowniczej oraz sieci wodociągowej na potrzeby zasilenia projektowanej zabudowy kompleksu biurowo-usługowo mieszkaniowego ,,T22” zlokalizowanego na terenie dz. ew. nr 95 z obrębu 6-01-07 przy ul. Towarowej, na części dz. ewid. nr 10/1, 10/2, 11/5, 95, 32/1, 32/2 z obrębu 6-01-07 w rejonie ul. Towarowej i Miedzianej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Pouczenie Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Agnieszka Fryc, afryc@um.warszawa.pl, telefon 22 443 57 78, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0. Niniejsze obwieszczenie wywiesza się 22 września 2022 r. na okres 14 dni. z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY (...) Aleksander Krzyżanowski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola